Intrebari Frecvente

Pentru LOCATARI

1. Cui ma adresez intr-o asociatie de proprietari?

Toate cererile si adresele se fac catre Presedintele de Asociatie, el/ea este reprezentantul legal intr-o asociatie de proprietari.

2. Ce face administratorul?

Articolul 66

(1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii:

a)administrează imobilul, propune şi supraveghează lucrări având ca scop conservarea şi

întreţinerea acestuia;

b)supraveghează atât lucrările care privesc administrarea, cât şi personalul angajat;

c)în caz de urgenţă, cu acordul comitetului executiv, iniţiază executarea tuturor lucrărilor necesare

protejării imobilului;

d)prestează serviciile prevăzute în contractul de administrare cu responsabilitate şi în mod

profesional;

e)execută dispoziţiile prevăzute în hotărârile adunării generale a asociaţiei de proprietari, în

conformitate cu prezenta lege, regulamentul condominiului şi conform contractului de

administrare;

f)organizează şi conduce contabilitatea în partidă simplă şi activitatea de casierie;

g)gestionează, separat pentru fiecare asociaţie, bunurile materiale şi fondurile băneşti ale

asociaţiei, conform hotărârilor adunării generale şi deciziilor comitetului executiv;

h)propune, cel târziu până la sfârşitul perioadei de recalculare a cheltuielilor, bugete anuale şi

prognoze pe termen mediu în care trebuie să includă sumele achitate, lucrările de întreţinere şi

lucrările de reabilitare şi îmbunătăţire, sumele necesare din fondurile asociaţiei, alte cheltuieli

previzibile şi o estimare generală a cheltuielilor asociaţiei de proprietari;

i)efectuează formalităţile necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru

exploatarea şi întreţinerea condominiului, derularea şi urmărirea realizării acestor contracte;

j)asigură gestionarea condominiului conform hotărârilor adunării generale şi deciziilor comitetului

executiv, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

k)are obligaţia prezentării tuturor datelor, documentelor şi informaţilor privind conţinutul şi

respectarea contractului de administrare, precum şi a acordurilor de plată în rate a cheltuielilor

anuale, a cuantumului prestaţiilor convenite, la solicitarea oricărui proprietar;

l)gestionează, conform hotărârilor adunării generale sau comitetului executiv, fondul de rulment şi fondul de reparaţii constituite la dispoziţia asociaţiei de proprietari, precum şi alte fonduri

constituite de către aceasta;

m)calculează, întocmeşte, supune verificării cenzorilor/comisiei de cenzori, supune aprobării

comitetului executiv şi afişează la avizier lista lunară a cheltuielilor de întreţinere, întocmită

conform reglementărilor în vigoare, în termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi de la furnizorii de servicii;

n)întocmeşte lunar şi depune semestrial la compartimentul specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari pe a cărei rază teritorială se află condominiul situaţia soldurilor

elementelor de activ şi pasiv;

o)afişează lunar, la avizier, lista de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei, care cuprinde inclusiv

veniturile obţinute din exploatarea proprietăţii comune;

p)asigură, prin controale periodice, respectarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor la utilizarea părţilor comune, funcţionalitatea permanentă, la gabaritele proiectate, a căilor de evacuare în caz de incendiu şi a celor de acces, intervenţie şi salvare şi comunică de urgenţă preşedintelui asociaţiei de proprietari/comitetului executiv neregulile identificate;

q)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în cadrul adunării generale a asociaţiei de proprietari în

conformitate cu legea.

(2) Administratorul nu poate utiliza în niciun fel fondurile asociaţiei de proprietari, fără hotărârea

scrisă a adunării generale sau a deciziei comitetului executiv, după caz.

(3) Administratorul are obligaţia de a ţine evidenţe contabile separate pentru fiecare condominiu în parte pe care îl are în administrare.

3. M-a inundat vecinul , ce pot face?

In cazul in care vina este a vecinului si avaria constatata nu este de pe partile commune ( nisa, coloane) Asociatia de Proprietari nu are drepturi asupra acestei probleme si trebuie sa resolve problema intre locatari.

Articolul 30 din legea 196/2018

(5) Dacă proprietarul unei locuinţe ori al unui spaţiu cu altă destinaţie provoacă daune oricărei părţi din proprietatea comună sau din proprietatea individuală a altui proprietar din condominiu, respectivul proprietar are obligaţia să repare stricăciunile sau să suporte cheltuielile pentru lucrările de reparaţii.

4. De ce sunt diferente la apa ?

➢ Citirea contoarului general de apa se face la zile diferite fata de citirea de la fiecare apartament.

➢ Clasa contoarului general APAVIL este o clasa mai precisa decat contoarele din apartamente.

➢ Citirea contoarului din apartament nu se face corect. De exemplu daca citim contoarul de apa fara ultimele 3 cifre, sa zicem o medie de 0,300 x 20 apt = 6 mc de apa , tinand cont ca unele apartamente au cate 2 contoare de apa putem adauga inca 10 apt(o medie) la calcul 0,300 x 30 apt = 9 MC APA diferenta fata de contoarul general.

➢ Pierderi reale de pe coloane. Instalatiile fiind vechi pot aparea si diferite scurgeri.

➢ Citirea se face in mod intentionat eronat, adica nu se da consumul real.

O solutie la aceasta problema ar fi contoarele de apa cu citire radio. Astfel citirea se face in acelasi timp la toate apartamentele. Aceasta insa nu poate elimina toate diferentele create in mod intentionat.

5. Ce este fondul de reparatie si la ce foloseste?

Articolul 71 din legea 196/2018

(2) Proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au obligaţia să aprobe un fond de reparaţii anual,necesar pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune. Comitetul executiv fundamentează şi prezintă adunării generale suma anuală necesară pentru constituirea sau completarea fondului de reparaţii, care se alimentează în avans, în tranşe lunare egale, prevăzute în lista de plată a

cheltuielilor asociaţiei de proprietari. Fondul de reparaţii este utilizat numai pentru consolidarea condominiului, reabilitarea termică, creşterea calităţii ambiental-arhitecturale a construcţiilor, precum şi pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune.

6. Ce este fondul de rulment si la ce foloseste?

Fondul de rulment, uneori confundat cu fondul de reparatie in mod eronat, este un fond special care se foloseste doar pentru plata furnizorilor ( Caldura, Apa rece, etc ).  Acest fond de rulment se restituie in baza unei cereri catre asociatia de proprietari, doar in cazul in care vindeti locuinta.

 

Articolul 72 din legea 196/2018

(1) În scopul asigurării sumelor necesare pentru plăţi curente, asociaţia de proprietari este obligată

să stabilească cuantumul şi cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment.

Fondul de rulment se stabileşte astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la

nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost

necesară pentru acoperirea cheltuielilor lunare înregistrate de asociaţia de proprietari în anul

anterior, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflaţiei, iar în cazurile

asociaţiilor de proprietari nou-înfiinţate, prin aproximarea acestuia cu fondul de rulment stabilit la

alte asociaţii de proprietari echivalente ca mărime.

(5) Fondul de rulment încasat se restituie la transmiterea dreptului de proprietate, dacă prin actele

translative de proprietate nu se stipulează altfel.

7. Am observat o eroare in lista de plata, ce pot face?

Aveti dreptul sa faceti in scris o contestare la maximum 10 zile de la data afisarii listei de plata. Data afisarii listei de plata trebuie sa apara pe Lista de Plata de la avizier.

 

Articolul 28 – 196/2018

(3) Proprietarii din condominii au dreptul să primească explicaţii cu privire la calculul cotei de

contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi, după caz, să o conteste în scris în termen de 10

zile de la afişarea listei de plată. Preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat să răspundă, în

scris, la contestaţie în termen de 10 zile de la primirea acesteia.

8. Sunt membru intr-o asociatie de proprietari, ce drepturi si obligatii am ?

Ce inseamna a fi membru?

 

Articolul 2 – 196/2018

 1. o) membru al asociaţiei de proprietari – proprietarul semnatar al acordului de asociere sau al unei cereri depuse la asociaţie; ( in vederea inscrierii ca membru in actele asociatiei).

 

Articolul 17 – 196/2018

(9) Odată cu pierderea calităţii de proprietar în condominiu încetează statutul de membru al respectivei asociaţii de proprietari.

 

Ce drepturi am ?

 

Articolul 31

(1) Cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari,proprietarul este obligat să permită accesul presedintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului şi al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcţii/reparaţii, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate

avea acces numai din respectiva proprietate individuală. Fac excepţie cazurile de urgenţă când termenul pentru preaviz este de 24 de ore.

(2)În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa, în conformitate cu prevederile alin. (1), acesta răspunde civil şi penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectaţi, în condiţiile legii.

 

 

Ce obligatii am ?

 

Articolul 30

(1) Proprietarii din condominii au obligaţia să notifice preşedintelui orice schimbare intervenită în structura şi numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau naşteri, persoanele luate în spaţiu, precum şi locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinţei.

(2)Notificarea prevăzută la alin. (1) se face în scris în termen de 10 zile de la schimbarea intervenită, de la luarea în spaţiu, respectiv de la semnarea contractului de închiriere/comodat.

(3) În condiţiile prezentei legi şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii, proprietarul este obligat să menţină proprietatea sa individuală, locuinţă sau spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, în stare bună din punct de vedere tehnic şi funcţional, pe propria cheltuială. Niciun proprietar, chiriaş sau angajat al asociaţiei de proprietari nu poate încălca,

afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală a celorlalţi proprietari din condominiu şi nu poate afecta funcţionarea normală şi întreţinerea condominiului.

(4) În cadrul proprietăţii individuale, proprietarul are obligaţia să păstreze şi să întreţină în stare de funcţionare şi siguranţă spaţiile interioare, echipamentele şi instalaţiile din dotarea tehnică a proprietăţii individuale, respectiv instalaţiile sanitare, de încălzire, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz, apă, precum şi altele de această natură, pe cheltuiala sa, astfel încât să nu aducă

prejudicii celorlalţi proprietari din condominiu.

(5) Dacă proprietarul unei locuinţe ori al unui spaţiu cu altă destinaţie provoacă daune oricărei părţi din proprietatea comună sau din proprietatea individuală a altui proprietar din condominiu, respectivul proprietar are obligaţia să repare stricăciunile sau să suporte cheltuielile pentru lucrările de reparaţii.

(6) Raporturile juridice stabilite de comun acord între locator şi locatar, precum şi nerespectarea obligaţiilor contractuale de către locatar nu absolvă proprietarul, în calitate de locator, de obligaţiile sale faţă de asociaţia de proprietari sau faţă de furnizorii de utilităţi publice, prevăzute în prezenta

lege.

Pentru CONDUCEREA ASOCIATIEI

1. Ce dosare trebuie sa fie in arhiva asociatiei ?

 Doriadmin SRL recomanda ca in Arhiva Asociatiei, care este in grija Comitetului Executiv conform Articolului 55, pct. S,  sa contina urmatoarele:

 

      1. Dosarul cu Actele Constitutive:

 • Cod Inregistrare Fiscala
 • Statutul Asociatiei
 • Acordul de Asociere
 • Regulamentul Intern
 • Incheiera judecatorului delegat, daca este cazul, la momentul infintarii asociatiei de proprietari.

 

      2. Dosarul Angajatilor(Administrator, Femeie de serviciu, etc) :

 • Contracte de munca
 • Fisa postului
 • Copii CI ale angajatilor
 • Anexe la contractele de munca ( daca este cazul, in urma mariri salariului).

 

      3. Dosarul Furnizorilor (Cet Govora, Apavil, Romprest, etc):

 • Contractele cu furnizorii de servicii
 • Fisa tehnica a instalatilor, dupa caz: de caldura, de gaze, de apa rece.

 

      4. Dosarul “Luna Curenta”:

 • Lista de plata pe luna + explicatia listei de plata
 • Facturile furnizorilor din luna respectiva
 • Tabel cu indecsi apometrelor inregistrati la sfaristul lunii.
 • Soldul la fonduri: reparatii, rulment, etc
 • Situatia Activ-Pasiv la momentul afisarii listei de plata
 • Bugetul de venituri si cheltuieli pe luna respectiva
 • Registrul Jurnal
 • Registrul de Casa
 • Registrul de Banca

2. Avem instalatia de gaze la comun, ce obligatii avem ?

Conform ordinului ANRE publicat in Monitorul Oficial Nr 969/28.12.2015:

 

Art. 6. — (1) Clientul final are obligatia sa efectueze, exclusiv prin intermediul unui OE selectat de catre acesta, verificarile si reviziile tehnice atat ale instalatiei individuale de utilizare, cat si ale instalatiei comune de utilizare.

Verificarile reviziile tehnice periodice ale instalatiilor de utilizare, prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) alin. (3) lit. a), se realizeaza pana la data scadenta specificata in notificarea prevazuta la art. 5 alin. (I ) lit. a), in baza unui contract de prestari servicii.

Verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare, prevazute la art. 3 alin. (2) lit. b) si alin. (S) lit. b)—d), se realizeaza in baza notificarii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b) si a unui contract de prestari servicii.

Clientul final are obligatia sa puna la dispozitia OE documentatia tehnica ce a stat la baza executiei instalatiei de utilizare, avizata de catre OS sau de catre un verificator de proiecte atestat, dupa caz.

In cazul in care clientul final nu detine documentatia tehnica prevazuta la alin. (4), acesta are obligatia sa solicite, direct sau prin intermediul OE, o copie a acesteia de la OS sau de la operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalatia de utilizare.

In situatia prevazuta la alin. (5), daca OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalatia de utilizare nu detine documentatia tehnica, dar tipul debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi puse in functiune pana la data intrarii in vigoare a prezentei proceduri corespund cu cele din notificarea transmisa de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligatia sa reconstituie, prin intermediul unui operator economic care detine autorizatie ANRE pentru proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, in baza unui contract de prestari servicii, urmatoarele documente:

 • releveul constructiei pe care se traseaza instalatia de utilizare;
 • schema izometrica a instalatiei de utilizare;
 • memoriul tehnic cu privire la respectarea conditiilor tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiei de utilizare.

Situatia prevazuta la alin. (5), daca OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalatia de utilizare nu detine documentatia tehnica, iar tipul debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi nu corespund cu cele din notificarea transmisa de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligatia sa intocmeasca, prin intermediul unui operator economic care detine autorizatie ANRE pentru proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, in baza unui contract de prestari servicii, documentatia tehnica, in conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea; executarea exploatarea sistemelor de alimentare Cú gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care clientul final detine documentatia prevazuta la alin. (4), tipul si debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi corespund cu cele din notificarea transmisa de furnizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cele constatate la locul de consum, clientul final are obligatia sa procedeze in conformitate cu una dintre urmatoarele variante:

 • sa intocmeasca, prin intermediul unui operator economic care deline autorizatie ANRE pentru proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, in baza unui contract de prestari servicii, documentatia tehnica privind modificarile survenite, in conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificarile completarile ulterioare;
 • sa dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalatia de utilizare executat/executate fara forme legale, prin intermediul unui OE, in baza unui contract de prestari servicii.

(9) Clientul final are obligatia sa prezinte OE documente din care:

 • sa rezulte ca a fost efectuata curatarea verificarea canalelor de evacuare a gazelor de ardere de catre operatori economici autorizati, cu maximum 6 luni inainte de data verificarii sau reviziei tehnice a instalatiei de utilizare,
 • sa rezulte efectuarea in termen a verificarii tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

Daca in urma verificarii sau reviziei tehnice a instalatiei de utilizare sunt constatate defecte, clientul final are obligatia remedierii acestora prin intermediul OE care a efectuat verificarea ori revizia tehnica sau prin intermediul altui OE, in baza unui contract de prestari servicii.

Contractele prevazute la alin. (2), (3), alin. (8) lit. b)  la alin. (10) cuprind elementele minime obligatorii prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura.

Contractele prevazute la alin. (6), (7) la alin. (8) lit. a) cuprind elementele minime obligatorii prevazute in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta procedura.

Clientul final care opteaza pentru realizarea activitatilor prevazute la alin. (1)—(3), alin. (6), (7), (8) (IO) cu un singur operator economic care detine autorizatii ANRE tip PDIB si EDIB poate încheia un singur contract de prestari servicii care sa contina elementele minime obligatorii prevazute în anexele nr. 2

Clientul final semneaza de evidenta întocmita in urma verificarii sau reviziei tehnice a instalatiei de utilizare.

Art. 7. — (1) In situatia in care o instalatie de utilizare deserveste mai multi clienti finali, acestia pot hotari sa efectueze, la aceeasi data, verificarea sau revizia tehnica a instalatiei comune de utilizare in conditiile stabilite de comun acord; verificarea sau revizia tehnica a instalatiei comune de utilizare a gazelor naturale se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 6.

Data prevazuta la alin. (1) nu poate depasi prima data scadenta a verificarii sau a reviziei tehnice periodice a instalatiei de utilizare, notificata unuia dintre clientii finali deserviti de catre instalatia comuna de utilizare.

In situatia in care verificarea sau revizia tehnica a instalatiei comune de utilizare se realizeaza in conditiile precizate la alin. (1 ), clientii finali deserviti de aceasta pot decide efectuarea verificarii sau reviziei tehnice a instalatiei individuale de utilizare a gazelor naturale la aceeasi data, caz in care notificarea furnizorului de gaze naturale precizata la art. 5 alin. (I) lit. b) se solicita anticipat; verificarea sau revizia tehnica a instalatiilor individuale de utilizare a gazelor n aturale se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 6.

Verificarea sau revizia tehnica a instalatiei comune de utilizare a gazelor naturale, prevazuta la alin. (1), se realizeaza in baza documentatiei tehnice care cuprinde in intregime instalatia comuna de utilizare.

In cazul in care nu se regaseste documentatia tehnica prevazuta la alin. (4), aceasta se poate reconstitui conform prevederilor art. 6 alin. (6).

In situatia in care clientii finali sunt constituiti intr-o asociatie de proprietari, aceasta poate realiza verificarea sau revizia tehnica a instalatiei comune de utilizare, prevazuta la alin. (1), cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) si (5)

Data scadenta a verificarii sau reviziei tehnice periodice a instalatiei comune de utilizare se determina luand in considerare data la care a fost efectuata verificarea sau revizia tehnica in conformitate cu prevederile alin. (1

Revizia tehnica a instalatiei de utilizare care deserveste mai multi clienti finali, dupa orice eveniment care ar putea afecta instalatia de utilizare, se realizeaza de catre acestia, in baza notificarii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b).

Daca in urma verificarii sau reviziei tehnice a instalatiei comune de utilizare sunt constatate defecte, acestea se remediaza prin intermediul OE care a efectuat verificarea ori revizia tehnica sau prin intermediul altui OE, in baza unui contract de prestari servicii.

(IO) In situatia prevazuta la alim (9), cheltuielile aferente remedierii defectelor sunt suportate de catre toti clientii finali deserviti de instalatia comuna de utilizare.

Art. 8. — (1)’ Clientul final are obligatia sa asigure respectarea conditiilor tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiei de utilizare.

In situatia in care, in urma verificarii sau a reviziei tehnice a instalatiei de utilizare, OE constata ca nu sunt indeplinite conditiile tehnice de functionare in siguranta a instalatiei de utilizare, clientul final are obligatia sa faca toate demersurile necesare pentru indeplinirea acestor conditii, inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% metan (CH4) aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

In situatia in care, in urma verificarii sau a reviziei tehnice a instalatiei de utilizare, OE constata ca nu sunt indeplinite conditiile tehnice de functionare in siguranta a instalatiei comune de utilizare, clientul final/clientii finali are/au obligatia sa faca toate demersurile necesare pentru indeplinirea acestor conditii, inclusiv prin montarea de detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% metan (CH4) in aer, dotate cu sisteme de semnalizare optica sau alarmare acustica la atingerea concentratiilor periculoase si cu comanda inchiderii automate a alimentarii cu gaze naturale.

Clientul final are obligatia sa inlocuiasca racordul flexibil montat in instalatia de utilizare, inaintea expirarii duratei normate de utilizare a acestuia, in conformitate cu prescriptiile tehnice ale producatorului.

Clientul final are obligatia sa inlocuiasca detectorul/ detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, inaintea expirarii duratei normate de utilizare a acesteia/acestora, in conformitate cu prescriptiile tehnice ale producatorului.

Clientul final are obligatia sa pastreze, pe intreaga durata de functionare a instalatiei de utilizare, urmatoarele documente:

 1. a) documentatia tehnica aferenta instalatiei de utilizare, cu modificarile la zi;
 2. b) instructiunile pentru utilizarea gazelor naturale, intocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, executia, receptia, punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 32/2012;
 3. c) fisele de evidenta aferente tuturor lucrarilor periodice de verificare si/sau de revizie tehnica a instalatiei de utilizare.

3. Avem 2 iesiri la scara, ce obligatii are asociatia de proprietari?

I.S.U. obliga toate Asociatiile sa nu tina nici-o iesire incuiata/ blocata. In caz de incendiu Reprezentantii Legali ( Presedintele si Membrii Comitetului Executiv) pot raspunde penal.

4. Suntem obligati sa avem Stingator de Incendiu pe casa scarii ?

Ca RECOMANDARE gasim in  O.M.A.I nr. 163 / 2007 Anexa 6 pct. 3:

 1. Cladiri de locuit (cu caracter de recomandare):

| – blocuri;

| – locuinte unifamiliale.

Se recomanda 1 bucata/nivel/apartament.

5. Ce obligatii am ca presedinte?

Presedintele trebuie sa fie proprietar si membru in Asociatia unde este ales presedinte si are ca obligatii urmatoarele:

Articolul 57

Preşedintele asociaţiei de proprietari are următoarele atribuţii:

20

a)în baza mandatului acordat de adunarea generală reprezintă asociaţia de proprietari în relaţiile

cu terţii, inclusiv în acţiunile în instanţă;

b)semnează documentele asociaţiei de proprietari;

c)supraveghează şi urmăreşte corecta punere în aplicare a hotărârilor adunării generale,

respectarea prevederilor statutului şi acordului de asociere, precum şi aplicarea deciziilor

comitetului executiv;

d)aduce la cunoştinţă proprietarilor prevederile statutului şi regulamentului condominiului;

e)răspunde în scris la sesizările şi contestaţiile scrise ale proprietarilor din condominiu în termen de

maximum 10 zile de la primirea acestora;

f)gestionează modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin asociaţiei de proprietari în raport cu

autorităţile publice;

g)prezintă, spre verificare la solicitarea organelor abilitate, toate documentele asociaţiei, oferind

toate informaţiile solicitate;

h)poate propune, în scris, comitetului executiv sau adunării generale, după caz, măsuri împotriva

celor care nu respectă regulamentul condominiului, hotărârile şi deciziile asociaţiei de proprietari,

conform prevederilor legale şi statutare;

i)întocmeşte şi actualizează cartea de imobil, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

j)păstrează şi asigură completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei, precum şi a celorlalte

documente privitoare la activitatea asociaţiei de proprietari;

k)întocmeşte tabelul convocator şi afişul pentru avizier pentru adunările generale şi asigură

semnarea acestuia de către proprietari;

l)asigură informarea proprietarilor cu privire la ordinea de zi a adunărilor generale, cu 10 zile

înainte de data stabilită pentru aceasta;

m)afişează programul de încasări şi datele de contact ale administratorului, ale membrilor

comitetului executiv şi ale membrilor comisiei de cenzori ori, după caz, ale cenzorului;

n)afişează la avizier hotărârile adunării generale şi ale şedinţelor comitetului executiv în termen de

maximum 7 zile de la data la care au avut loc acestea;

o)în cazul modificării cadrului legislativ privind asociaţiile de proprietari, preşedintele convoacă

adunarea generală a asociaţiei de proprietari pentru modificarea conformă a statutului asociaţiei;

p)informează proprietarii din condominiu cu privire la toate restricţiile referitoare la culoare,

aspect, materiale şi altele asemenea, stabilite prin regulamentul local de urbanism, conform

informaţiilor furnizate de autorităţile administraţiei publice locale;

q)conduce şedinţele adunărilor generale şi ale comitetului executiv;

r)afişează la avizier lista contractelor asociaţiei de proprietari cu furnizorii de utilităţi publice, cu

administratorul şi cu personalul angajat sau contractual al asociaţiei;

s)afişează la avizier lista şi datele de contact ale instituţiilor cu atribuţii de inspecţie şi control la

care pot fi sesizate eventualele nereguli legate de activitatea organelor de conducere ale asociaţiei

de proprietari, ale administratorului, respectiv ale membrilor asociaţiei.

Articolul 58

(1) Preşedintele asociaţiei de proprietari şi membrii comitetului executiv pot fi remuneraţi pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, consemnată în procesul-verbal.

(2) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin sau pentru depăşirea atribuţiilor legale şi statutare, preşedintele asociaţiei de proprietari, membrii comitetului executiv, respectiv membrii comisiei de cenzori ori, după caz, cenzorul răspund personal sau solidar pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor sau terţilor, după caz.

6. Ce obligatii am ca membru in comitetul Executiv?

Articolul 55

(1) Comitetul executiv are următoarele atribuţii:

a)convoacă adunarea generală a asociaţiei de proprietari cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori

este necesar;

b)duce la îndeplinire hotărârile adunării generale şi urmăreşte respectarea prevederilor legale, a

statutului, a acordului de asociere şi a regulamentului condominiului;

c)emite, dacă este cazul, decizii scrise privind reguli pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor

adunării generale şi pentru respectarea prevederilor legale, a statutului şi a acordului de asociere, precum şi alte decizii ce privesc activitatea asociaţiei de proprietari;

d)propune spre adoptare adunării generale proiectul de regulament al condominiului, cu

respectarea dispoziţiilor prezentei legi;

e)întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi pregăteşte desfăşurarea adunărilor

generale;

f)stabileşte condiţiile privind folosirea, întreţinerea, repararea, înlocuirea şi modificarea părţilor

proprietăţii comune, conform prevederilor legale;

g)ia măsuri pentru recalcularea cotelor-părţi indivize rezultate în urma modificării suprafeţelor utile ale locuinţelor sau spaţiilor cu altă destinaţie din condominiu;

h)întocmeşte şi propune adunării generale planuri de măsuri şi activităţi şi urmăreşte realizarea

lor;

i)supraveghează desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul asociaţiei de proprietari, inclusiv

situaţia încasărilor şi plăţilor lunare;

j)stabileşte programul de încasări al asociaţiei de proprietari;

k)îşi asumă obligaţii, în baza hotărârii adunării generale, în numele proprietarilor membri ai

asociaţiei de proprietari, în ceea ce priveşte administrarea condominiului, luând toate măsurile

legale necesare;

l)este consultat în legătură cu toate activităţile care implică asociaţia de proprietari;

m)asigură urmărirea comportării în timp a construcţiei, pe toată durata de existenţă a acesteia;

n)gestionează situaţiile excepţionale şi de criză;

o)urmăreşte recuperarea eventualelor creanţe ale asociaţiei;

p)gestionează, conform hotărârilor adunării generale, derularea creditelor obţinute pentru

consolidare, reabilitare termică, creşterea calităţii ambiental-arhitecturale a condominiului şi alte

lucrări;

q)propune sistemul propriu de penalizări ale asociaţiei de proprietari pentru restanţele afişate pe

lista de plată ce privesc cheltuielile asociaţiei, în conformitate cu art. 77 şi cu prevederile legale în vigoare;

r)notifică instituţiilor publice abilitate cazurile în care există suspiciuni de încălcare a prevederilor

legale în vigoare;

s)ţine evidenţa şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a arhivei documentelor financiar-contabile ale asociaţiei de proprietari;

ş)propune adunării generale cuantumul indemnizaţiilor, precum şi numărul şi funcţiile personalului

necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă sau contract de prestări servicii în cadrul

asociaţiei de proprietari pentru buna administrare, gestionare şi funcţionare a condominiului, în

limita bugetului de venituri şi cheltuieli;

t)exercită alte atribuţii legale, care i-au fost conferite prin hotărârile adunării generale.

(2) Comitetul executiv avizează toate documentele asociaţiei de proprietari, corespondenţa şi

registrele privind gestiunea administratorului.

(3) Şedinţele comitetului executiv se ţin cel puţin o dată pe lună şi se convoacă, pe bază de table convocator, de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de jumătate plus unu din numărul membrilor săi, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă.

(4) Deciziile comitetului executiv se consemnează în registrul unic de procese-verbale al asociaţiei de proprietari şi se semnează de toţi membrii prezenţi, precum şi de către cenzor/comisia de cenzori şi se afişează la avizier în termen de maximum 7 zile de la data şedinţei comitetului executiv.

(5) Administratorul, reprezentantul/reprezentanţii administratorului, soţul/soţia, ascendenţii,

descendenţii săi, precum şi cenzorul sau membrii comisiei de cenzori, chiar dacă sunt proprietari, nu pot fi membri ai comitetului executiv al asociaţiei de proprietari.

(6) În cazul schimbării sau demisiei comitetului executiv al asociaţiei de proprietari, vechiul comitet executiv este obligat să transmită noului comitet executiv, în baza unui proces-verbal de predareprimire vizat de preşedintele asociaţiei de proprietari şi de către cenzor/comisia de cenzori, într-un termen de 5 zile de la încetarea mandatului său, toate documentele şi bunurile asociaţiei pe care le-a avut în administrare şi în folosinţă.

(7) În cazul schimbării sau demisiei unui membru al comitetului executiv al asociaţiei de proprietari, acesta este obligat să transmită, în termen de 5 zile de la încetarea mandatului său, celorlalţi membri ai comitetului executiv, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de preşedintele asociaţiei de proprietari şi de către cenzor/comisia de cenzori, toate documentele şi bunurile asociaţiei pe care le-a avut în administrare sau în folosinţă.

 

(8) În cazul demisiei unui membru al comitetului executiv al asociaţiei de proprietari, membrul

demisionar îşi exercită toate atribuţiile şi răspunderile până la data alegerii unui nou membru al

comitetului executiv în locul acestuia.

Ai o intrebare?

  Nota: Adresa ta de email nu va fi publicata.